Privacyverklaring Starclass onderdeel van Jan Frantzen

Via onze website worden persoonsgegevens verwerkt. Wij achten daarbij een
zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt.
Dat betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens
  verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de
  persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw
  persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is
  vereist;
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens
  te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht
  persoonsgegevens verwerken;
 • Wij, in onze rol van verwerker, alleen de persoonsgegevens verwerken
  voor het door de klant/opdrachtgever aangewezen doel en met de door klant gekozen middelen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Welke gegevens heeft Jan Frantzen van mij?
Om onze website en diensten te kunnen aanbieden verwerken wij
persoonsgegevens. Met het begrip persoonsgegeven wordt informatie bedoeld
waarmee een persoon geïdentificeerd kan worden.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens voor de in deze
privacyverklaring genoemde doeleinden:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • E-mailadres
 • Nationaliteit

Waarom heeft Jan Frantzen mijn gegevens nodig?
Het verwerken van uw bestellen en wij verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij wij hiervoor op voorhand uw toestemming hebben verkregen.

Gebruik van onze diensten
Om gebruik te kunnen maken van onze diensten is het noodzakelijk dat u ons de bovenstaande gegevens verstrekt.
contactformulier
– Omschrijving van de diensten inclusief rechtsgrond
Deze persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig is om onze
diensten te kunnen leveren. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er
een wettelijke bewaarplicht van toepassing is.
Formulieren en nieuwsbrief
De website bevat formulieren die u kunt gebruiken voor het aanvragen van een
offerte of om met ons in contact te komen over verschillende onderwerpen.
De persoonsgegevens die u ons via deze formulieren verstrekt, bewaren wij
zolang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling
van uw verzoek.
gebeurt slechts naar landen die conform de relevante wetgeving een passend
beschermingsniveau bieden voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals
bijvoorbeeld het US/EU Privacy Shield.]

Zorgt Jan Frantzen dat mijn gegevens beschermd zijn?
Jan Frantzen heeft passende technische en organisatorische maatregelen
genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen
onrechtmatig gebruik.
Deze maatregelen zijn onder andere, maar niet beperkt tot:

 • Jan Frantzen zorgt dat haar netwerkverbindingen beveiligd zijn (SSL);
 • Personeel en derden zijn verplicht tot geheimhouding;
 • Back-ups;
 • Personeel wordt getraind rondom privacy;
 • Strikt wachtwoordbeleid;

Voor meer informatie over onze beveiliging kunt u via onderstaande gegevens
contact met ons opnemen

Maakt Jan Frantzen gebruik van Cookies?
Nee

Kan deze privacyverklaring gewijzigd worden?
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld
te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Geldt deze verklaring ook voor websites waar ik via de website
van Jan Frantzen terecht kom?
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door
middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen
dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacy- en cookieverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wat zijn mijn privacy rechten?
U heeft de volgende privacy rechten:

 • Het recht om uw persoonsgegevens in te zien;
 • Het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen;
 • Het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen;
 • Het recht om een gegevensexport op te vragen van uw persoonsgegevens (die u zelf aan ons heeft verstrekt);
 • Het recht om correctie of aanvulling (in plaats van “beperking”?) van uw
  persoonsgegevens te vragen (gemotiveerd);
 • Het recht om bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te
  maken (gemotiveerd).

Verzoek indienen
Een verzoek kunt u indienen via de onderstaande gegevens.
Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren. Wij verzoeken u daarom om uw
identiteitskaart of rijbewijs mee te sturen. Zorg dat uw pasfoto en BSN-nummer
onzichtbaar zijn gemaakt en vermeld erbij dat het om een kopie gaat. Tevens
dient u in uw verzoek te vermelden op basis van welke grond u het verzoek
indient.

Kan ik een klacht indienen?
Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan gaan wij hier graag met u over in gesprek. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht over een onjuiste verwerking van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe kan ik Jan Frantzen bereiken?
Voor vragen of verzoeken over deze privacyverklaring of over uw
persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via
onderstaande gegevens.
Jan Frantzen
Knibbelweg 8a, 2761JD, Zevenhuizen
info@janfrantzen.nl
0180-632259
Jan Frantzen